เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนท้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)129
เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ เข้าร่วมพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด1153
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1169
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต1102
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563160
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน148
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 144
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562142
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลนาประดู่ รอบ 6 เดือน142
แผนการปฏิบิติการป้องกันการทุจริต ประจำปีพ.ศ. 2563146
การดำเนินการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแบบสำรวจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.) ตามช่องทาง 159
ดำเนินการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 134
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ549
การดำเนินการตามมาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน139
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563240
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3239
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (การประเมิน ITA) ประจำปี 2562235
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล136
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2236
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562134

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB