เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลนาประดู่ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี,ทต.นาประดู่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีเทศบาลตำบลนาประดู่

ตำบลนาประดู่
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
94180

โทรศัพท์ 0-7335-8701, 085-670-7160
โทรสาร 0-7335-8701 ต่อ 21

0.01s. 0.50MB