ออนไลน์ 118 คน

เยี่ยมชม 19,414 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ม.ค. 64รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
4 ม.ค. 64แผนดำเนินงานประจำปี 2564 แชร์  
15 ส.ค. 63แผนท้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แชร์  
25 มิ.ย. 63เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ เข้าร่วมพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด แชร์  
24 มิ.ย. 63การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แชร์  
23 มิ.ย. 63การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แชร์  
23 มิ.ย. 63การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 แชร์  
22 มิ.ย. 63รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน แชร์  
19 มิ.ย. 63รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562  แชร์  
19 มิ.ย. 63รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
18 มิ.ย. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลนาประดู่ รอบ 6 เดือน แชร์  
18 มิ.ย. 63แผนการปฏิบิติการป้องกันการทุจริต ประจำปีพ.ศ. 2563 แชร์  
10 มิ.ย. 63การดำเนินการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแบบสำรวจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.) ตามช่องทาง  แชร์  
10 มิ.ย. 63ดำเนินการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  แชร์  
10 มิ.ย. 63หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ แชร์  
30 เม.ย. 63การดำเนินการตามมาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
3 เม.ย. 63รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 เม.ย. 63แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 แชร์  
16 มี.ค. 63รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (การประเมิน ITA) ประจำปี 2562 แชร์  
22 ม.ค. 63รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 31 รายการ
เปลี่ยนภาษา