เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563627 ส.ค. 63
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี7711 มิ.ย. 63
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก601 เม.ย. 63
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.25638023 มี.ค. 63
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25637923 มี.ค. 63
รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ปี พ.ศ.25626023 มี.ค. 63
รายงานผลติดตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.25625323 มี.ค. 63
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 5923 มี.ค. 63
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560481 ส.ค. 61
ระเบียบงานสารบรรณ395 ก.ค. 60
คู่มือการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูข่าวสารขงอทางราชการ505 ก.ค. 60
กฎกระทรวง พรบ เครื่องแบบจนท ส่วนท้องถิ่น 2509315 ก.ค. 60
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี4517 พ.ค. 59
คู่มือผลประโยชน์ซับซ้อน427 ม.ค. 59
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB