เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25632427 ส.ค. 63
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี11611 มิ.ย. 63
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก911 เม.ย. 63
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.256310923 มี.ค. 63
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256311323 มี.ค. 63
รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ปี พ.ศ.25628523 มี.ค. 63
รายงานผลติดตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.25627723 มี.ค. 63
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 8623 มี.ค. 63
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560611 ส.ค. 61
ระเบียบงานสารบรรณ685 ก.ค. 60
คู่มือการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูข่าวสารขงอทางราชการ675 ก.ค. 60
กฎกระทรวง พรบ เครื่องแบบจนท ส่วนท้องถิ่น 2509455 ก.ค. 60
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี6817 พ.ค. 59
คู่มือผลประโยชน์ซับซ้อน607 ม.ค. 59
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB