ออนไลน์ 41 คน

เยี่ยมชม 51,359 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ส.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 แชร์  
11 มิ.ย. 63ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แชร์  
1 เม.ย. 63พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก แชร์  
23 มี.ค. 63แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
23 มี.ค. 63เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
23 มี.ค. 63รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ปี พ.ศ.2562 แชร์  
23 มี.ค. 63รายงานผลติดตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
23 มี.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  แชร์  
1 ส.ค. 61พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แชร์  
5 ก.ค. 60ระเบียบงานสารบรรณ แชร์  
5 ก.ค. 60คู่มือการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูข่าวสารขงอทางราชการ แชร์  
5 ก.ค. 60กฎกระทรวง พรบ เครื่องแบบจนท ส่วนท้องถิ่น 2509 แชร์  
17 พ.ค. 59หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แชร์  
7 ม.ค. 59คู่มือผลประโยชน์ซับซ้อน แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา