ออนไลน์ 70 คน

เยี่ยมชม 20,920 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ

  นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

 • นายสมเกียรติ รัตนานุสนธิ์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

 • นายธีรวัตร สุวรรณแพทย์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

 • นายวัฒนา โกศลกาญจน์

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

 • นายเริงศักดิ์ รัตนานุสนธิ์

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

เปลี่ยนภาษา