เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนท้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ เข้าร่วมพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลนาประดู่ รอบ 6 เดือนทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
แผนการปฏิบิติการป้องกันการทุจริต ประจำปีพ.ศ. 2563ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
การดำเนินการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแบบสำรวจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.) ตามช่องทาง ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
ดำเนินการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
การดำเนินการตามมาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลนาประดู่ พ.ศ.2563ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลนาประดู่ พ.ศ.2562ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
สถิติการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB