เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2564ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่องกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 ชุมชนหน้าวัดทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
ดำเนินการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแบบสำรวจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.) ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
การตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแบบสำรวจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.) ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
เทศบาลตำบลนาประดู่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจการผ่อนปรน ประเภทตลาดนัด โดยกาตรวจตัวอย่างอาหาร เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 และแจกเจลล้างมือให้กับแม่ค้าทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.34s. 0.50MB