ออนไลน์ 274 คน

เยี่ยมชม 42,261 คน

ข่าวกิจกรรม

สมาชิก อถล.ทต.นาประดู่ได้จัดกิจกรรมเตรียมพื้นทีี่สำหรับปลูกต้นรวงผึ้ง

16 ตุลาคม 2563 17 ครั้ง นิธิรา สองเมือง แชร์  

วันที่ 9 ตุลาคม 2564  สมาชิก อถล.เทศบาลตำบลนาประดู่ จัดกิจกรรมโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นรวงผึ้ง พรวนดินใส่ปุ๋ย

บริเวณริมฟุตบาทและเกาะกลางถนนทางไปทรายขาว


ประมวลภาพกิจกรรม 5 ภาพ

เปลี่ยนภาษา