ออนไลน์ 447 คน

เยี่ยมชม 42,357 คน

ข่าวกิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาประดู่ ร่วมกับ อสม. คัดกรองประชาชนและรณรงค์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

10 พฤศจิกายน 2563 14 ครั้ง นิธิรา สองเมือง แชร์  

ตลาดนัดเทศบาลตำบลนาประดู่ ในวันพุธและวันอาทิตย์ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ อสม.ในพื้นที่คัดกรองประชาชนและกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลนาประดู่ได้รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทางช่องทางต่าง ๆ  เช่น ไวนิลประชาสัมพันธ์ในชุมชน  รถบรรทุกขยะ  มัสยิดในวันศุกร์ โรงเรียนอนุบาล


ประมวลภาพกิจกรรม 10 ภาพ

เปลี่ยนภาษา