ออนไลน์ 222 คน

เยี่ยมชม 42,160 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ชุมชนขาคีม ทต.นาประดู่

8 ธันวาคม 2563 18 ครั้ง นิธิรา สองเมือง แชร์  

ในเดือนกันยายน 2563  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 จังหวัดสงขลา ได้ลงตรวจติดตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชนเทศบาลตำบลนาประดู่  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.นาประดู่ และคณะกรรมการชุมชน ได้รายงานถึงการดำเนินงานของโครงการฯ ให้ทางคณะฯทราบ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่ตั้งของโครงการในชุมชนขาคีม


ประมวลภาพกิจกรรม 8 ภาพ

เปลี่ยนภาษา