ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 19,457 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 มี.ค. 64ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แชร์  
2 มี.ค. 64ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แชร์  
2 มี.ค. 64วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำตำบลนาประดู่ ได้ดำเนินการติดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ และประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 4 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 1. อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.โรงเรียนวัดนาประดู่ 3. โรงเรียนบ้านนนาประดู่ 4.ลานอเนกประสงค์ชุมชนตลาดนัดนาประดู่ แชร์  
1 ม.ค. 64มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แชร์  
23 ธ.ค. 63เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สภาเทศบาลตำบลนาประดู่ ได้นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ , ญั แชร์  
8 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลนาประดู่ ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แชร์  
8 ธ.ค. 63เตรียมการติดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในส่วนของเทศบาลมีหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 5 หน่วยเลือกตั้ง แชร์  
8 ธ.ค. 63วันที่ 5 ธ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐6.3๐ น. เทศบาลตำบลนาประดู่ นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ มอบหมายให้นางปุณยนุช พงษ์สุชาติ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชน แชร์  
4 ธ.ค. 63โครงการปลูกต้นบานบุรีและพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนาประดู่ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ................................... วันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.3๐ น. เทศบาลตำบลนาประดู่ ภายใต้การนำของ นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่  แชร์  
28 ก.ย. 63ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
16 ก.ย. 63บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
1 ก.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2564 แชร์  
11 ส.ค. 63โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
10 มิ.ย. 63ดำเนินการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแบบสำรวจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.)  แชร์  
10 มิ.ย. 63การตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแบบสำรวจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.)  แชร์  
13 พ.ค. 63เทศบาลตำบลนาประดู่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจการผ่อนปรน ประเภทตลาดนัด โดยกาตรวจตัวอย่างอาหาร เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 และแจกเจลล้างมือให้กับแม่ค้า แชร์  
20 เม.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ แชร์  
20 เม.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการรับแจ้งเกิด การรับแจ้งตายปลายทาง และการรับแจ้างย้ายออก แชร์  
20 เม.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อธุรกรรมก่อสร้าง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แชร์  
20 เม.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 29 รายการ
เปลี่ยนภาษา