เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)121 ม.ค. 64
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สภาเทศบาลตำบลนาประดู่ ได้นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ , ญั1923 ธ.ค. 63
เทศบาลตำบลนาประดู่ ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)208 ธ.ค. 63
เตรียมการติดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในส่วนของเทศบาลมีหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 5 หน่วยเลือกตั้ง468 ธ.ค. 63
วันที่ 5 ธ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐6.3๐ น. เทศบาลตำบลนาประดู่ นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ มอบหมายให้นางปุณยนุช พงษ์สุชาติ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชน208 ธ.ค. 63
โครงการปลูกต้นบานบุรีและพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนาประดู่ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ................................... วันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.3๐ น. เทศบาลตำบลนาประดู่ ภายใต้การนำของ นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ 184 ธ.ค. 63
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาประดู่ ร่วมให้การต้อนรับ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอโคกโพธิ์ เปิดงานกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ อ802 พ.ย. 63
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.อภิชาติ วรรณโก ผกก.สภ.หาดใหญ่และคณะ ร่วมงานทอดกฐินวัดนาประดู่ ณ วัดนาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี1392 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256418928 ก.ย. 63
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256426416 ก.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปี 25642651 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น17811 ส.ค. 63
ดำเนินการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแบบสำรวจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.) 22310 มิ.ย. 63
การตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแบบสำรวจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.) 11110 มิ.ย. 63
เทศบาลตำบลนาประดู่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจการผ่อนปรน ประเภทตลาดนัด โดยกาตรวจตัวอย่างอาหาร เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 และแจกเจลล้างมือให้กับแม่ค้า29913 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ18920 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการรับแจ้งเกิด การรับแจ้งตายปลายทาง และการรับแจ้างย้ายออก12620 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อธุรกรรมก่อสร้าง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร9920 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ8020 เม.ย. 63
จัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลนาประดู่ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)44127 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB