ออนไลน์ 167 คน

เยี่ยมชม 42,153 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการของเทศบาล การบริหารงานบุคคล การทะเบียนราษฎรและทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน การจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการ เลือกตั้ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย สำนักปลัดเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่กำกับ สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน หน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป และงานเลขานุการ

    1.1 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาล การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ และการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ การดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน การจัดทำทะเบียนประวัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ การประเมินผลงานบุคคล และการขออนุมัติ วินิจฉัยและแก้ปัญหาขัดข้องในเรื่องเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ก.ท. หรือมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    1.2 งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและงานธุรการ งานด้านการเงิน งบประมาณ งานด้านพัสดุ งานด้านอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบและควบคุมการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง ติดต่อประสานงาน วางแผน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ติดตามแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารและเอกสารสำคัญของส่วนราชการ การดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะและงานพัสดุทางช่าง กำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่กำกับ สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและ ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ และหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    2.1 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการทะเบียนและงานบัตรประชาชน พิจารณา ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการอนุญาต การจดและจัดทำทะเบียนราษฎร การจัดทำบัตรประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน การพิจารณาอนุญาตการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน การออกใบแทนบัตรประจำตัวประชาชน การจัดทำทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย การจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน ควบคุม ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ รักษาและบำรุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ควบคุมตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระวังเหตุรำคาญ วางแผนปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนผู้ค้า ชี้แจงประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อวางแผนโครงการเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของเทศบาล ประสานงานการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเอกสารของสำนักปลัดเทศบาล งานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือ ร่าง โต้ตอบ บันทึก คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทานหนังสือ และนำเรื่องเสนอผู้บริหาร งานเก็บหนังสือ ให้สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทันต่อการปฏิบัติงาน งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานรวบรวมข้อมูล เอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล จัดทำฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาของสำนักงานปลัดเทศบาล งานจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาอาคาร การอนุญาตให้ใช้ อาคาร สถานที่ ห้องประชุม งานรัฐพิธี ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล งานสถิติการคลัง งานพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารการคลัง มีหน้าที่กำกับ สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน พัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี

    1.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุกลาง เช่น ดำเนินการเรื่องการจัดซื้อ การจัดหา ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทำทะเบียน เบิกจ่ายพัสดุ การจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รายงาน สรุปความเห็นที่เกี่ยวกับงานพัสดุ ทำรายงานตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ เอกสารสิทธิในทรัพย์สินติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ เสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    1.2 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชีหลายอย่าง เช่น รับจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และสิ่งแทนตัวเงิน ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญ เอกสารทางการเงินและบัญชี จัดทำและดำเนินการด้านงบประมาณ ทำบัญชีและทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินทั่วไปและนอกงบประมาณ ควบคุมการทำบัญชีบางประเภท รายงานแสดงฐานะการเงิน ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจ่าย จัดสรรเงินงบประมาณ รายจ่ายตามยอดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ตรวจสอบงบเดือน ทำรายงานการเงิน โต้ตอบหนังสือเกี่ยวกับการเงินการบัญชี การงบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ปัญหาในการปฏิบัติในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายพัฒนารายได้และแผนที่ภาษาและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่กำกับ สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ พิจารณาคำร้อง หรือเรื่องราวอื่นๆ ในการจัดเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษาบำรุงท้องถิ่น ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทำน้ำแข็ง เพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำการโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ ตามเทศบัญญัติ ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่า ฯลฯ ตรวจสอบและประเมินภาษีตามอำนาจหน้าที่ ตรวจสอบการแยกแบบแสดงรายการเอกสาร ควบคุมและตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานตรวจสอบการลงบัญชีและทะเบียนควบคุมและเร่งรัดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษาอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    2.1งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษาอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ควบคุมการรักษาทรัพย์สิน เก็บรักษาและนำเงินส่ง งานอุทธรณ์ งานบัญชี ภาษีคงค้าง งานลงบัญชีและทะเบียน งานการตรวจสอบและเร่งรัด งานจัดทำรายงานภาษีอากรที่เก็บได้ พิจารณาคำร้องในการจัดเก็บภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษาป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทำน้ำแข็ง เพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำการโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ ตามเทศบัญญัติ ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่า เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น สอดส่องตรวจตราเร่งรัดการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นค้างชำระ ควบคุมหรือดำเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    2.2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ การสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน จัดทำรายงานการทะเบียนทรัพย์สินและบริการข้อมูล การจัดเก็บและบำรุงรักษาให้คำปรึกษาแผนที่ภาษี ปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง แนะนำและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรม การควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย และงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงานจัดตกแต่งสถานที่ใน งานราชพิธี งานรัฐพิธี และงานประเพณีท้องถิ่น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานไฟฟ้าสาธารณะ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกองช่างได้แบ่งงานออกเป็น 2 งาน ดังนี้
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
2. ฝ่ายการโยธา

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมืองและการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย
    1.1 งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
      2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
      3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
      4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
      5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
      6) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียด ทางด้านวิศวกรรม
      7) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
      8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
      9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
      10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
    1.2 งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      1) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
      2) งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
      3) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
      4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย
      5) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
      6) งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม
      7) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
      8) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
      9) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
      10) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
      11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
    1.3 งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      1) งานจัดทำผังเมืองรวม
      2) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
      3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
      4) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
      5) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
      6) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
      7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
      8) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง
      9) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
      10) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
      11) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง
      12) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
      13) งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
      14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
    2.1 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
      2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
      3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
      4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
      5) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
      6) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
      7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
      8) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
      9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
    2.2 งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      1) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ
      2) งานประมาณการ
      3) งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ
      4) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
      5) งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
      6) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
      7) งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
      8) งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
      9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
    2.3 งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      1) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ
      2) งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
      3) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ
      4) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ
      5) งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ
      6) งานให้คำแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
      7) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
      8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และ งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
1. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
    1. งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
    2. งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
    3. งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน
    4. งานชุมชนต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม
    5. งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
    6. งานบริการด้านวิชาการอื่น ๆ
    7. งานติดต่อและประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานกีฬาและนันทนาการ
    1. งานกำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
    2. งานจัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
    3. งานจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ
    4. งานดูแล บำรุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา
    5. งานการขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
    6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
    1. งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
    2. งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
    3. งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป
    4. งานการอบรมปกครองดูแลแนะนำการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป
    5. งานส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่
    6. งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผล และการประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่
    7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
    1. กำหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรม และงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
    2. การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
    3. การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
    4. ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
    5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-     งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
-     งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
-     งานจัดระเบียบชุมชน
-     งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
-     งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
-     งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล
-     งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับ ตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
1.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วย
1.1งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-     งานสุขาภิบาลทั่วไป
-     งานสุขาภิบาลโรงงาน
-     งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
-     งานอาชีวอนามัย
1.2งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-     งานอนามัยชุมชน
-     งานสาธารณสุขมูลฐาน
-     งานสุขศึกษา
-     งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
-     งานป้องกันยาเสพติด
1.3งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-     งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
-     งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
-     งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

2.ฝ่ายบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย
งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-    งานด้านสุขศึกษา
-    งานอนามัยโรงเรียน
-    งานอนามัยแม่และเด็ก
-    งานวางแผนครอบครัว
-    งานสาธารณสุขมูลฐาน
-    งานโภชนาการ
-    งานสุขภาพจิต
-    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-    งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
-    งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
-    งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคล ซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
-    งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
-    งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
-    งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
-    งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
-    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-    งานวางแผน ค้นคว้า วิจัยด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
-    งานการให้บริการ การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อ
-    ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาเช่น โรคติดเชื้อ โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อระบบประสาท โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดต่อที่นำโดยแมลง โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
-    งานการชันสูตรสาธารณสุข
-    งานการควบคุมสัตว์พาหะนำโรค
-    งานอื่นตามที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1ฝ่ายผลิตและบริการ
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานผลิต งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยแบ่งงานได้ดังนี้
1. งานผลิต
    1. งานวิเคราะห์น้ำ
    2. งานสูบน้ำแรงสูงและสูบน้ำแรงต่ำ
    3. งานกรองน้ำ จ่ายสารเคมี ล้างถังกรองน้ำ ถังตกตะกอน
    4. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่าง ๆ และอาคารสถานที่ที่ใช้ในกิจการประปา
    5. งานบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ
    6. งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของน้ำประปา และสถานที่ทำการประปา
    7. งานเตรียมน้ำสำรองไว้เพื่อการดับเพลิง
    8. งานตรวจแก้ไขแรงดันน้ำและระบายตะกอนในท่อประปา
    9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานติดตั้งและซ่อมบำรุง
หน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานติดตั้ง และงานซ่อมบำรุง
1. งานติดตั้ง
    1. งานสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการผู้ใช้น้ำ
    2. งานติดต่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ
    3. งานตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ลักลอบใช้น้ำ
    4. งานจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
    5. งานให้บริการโดยทั่วไปแก่ผู้ใช้น้ำ
    6. งานบริการน้ำดื่ม น้ำใช้ในพิธีการและสาธารณกุศล
    7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานซ่อมบำรุง
    1. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ
    2. งานตรวจรักษาท่อดับเพลิง
    3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานเร่งรัดรายได้ และงานพัฒนารายได้
1. งานการเงินและบัญชี
    1. งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีของกองหรือฝ่ายการประปา
    2. งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
    3. งานตรวจฎีกาเบิกเงินและจ่ายเงินจากเงินรายได้ของกองหรือฝ่ายการประปา
    4. งานรับ เบิก-จ่ายเงิน ตรวจเงิน และเก็บรักษาเงินของการประปา
    5. งานจัดทำบัญชีเงินสดประจำวัน และบัญชีแยกประเภท
    6. งานจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน และงบประมาณสิ้นปี
    7. งานการซื้อและการจ้าง
    8. งานการซ่อมและบำรุงรักษา
    9. งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
    10. งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
    11. งานการจำหน่ายพัสดุ
    12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

เปลี่ยนภาษา