ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 42,152 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


"เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล
สือสานวัฒนธรรม น้อมนำเศษรฐกิจพอเพียง"พันธกิจ


1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
3. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ของประชาชน
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
8. พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรและการให้บริการประชาชน
9. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล
11. สร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้างและปรับปรุง ถนน ทางเท้า สะพาน และระบบระบายน้ำ
2. ขยายเขตไฟฟ้าและพัฒนาระบบจราจร
3. พัฒนาระบบการประปา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการสาธารณสุข การป้องกันโรค และการสุขาภิบาลชุมชน
2. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ
4. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
2. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าชุมชน
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการพัฒนา
1. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. การรักษาความสะอาด การกำจัดขยะ การเฝ้าระวัง การบำบัดและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลและชุมชน
4. ลดปริมาณขยะ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของประชาชนในพื้นที่
2. ส่งเสริมการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข แนวทางการพัฒนา
1. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนในการดูแลรักษาความปลอดภัย
3. การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
2. พัฒนารายได้ของเทศบาล
3. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
4. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์
6. ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย
เปลี่ยนภาษา