เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ

  นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

 • นายสมเกียรติ รัตนานุสนธิ์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

 • นายธีรวัตร สุวรรณแพทย์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

 • นายวัฒนา โกศลกาญจน์

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

 • นายเริงศักดิ์ รัตนานุสนธิ์

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่0.01s. 0.50MB