ออนไลน์ 488 คน

เยี่ยมชม 42,274 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ

  นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

 • นายสมเกียรติ รัตนานุสนธิ์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

 • นายธีรวัตร สุวรรณแพทย์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

 • นายวัฒนา โกศลกาญจน์

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

 • นายเริงศักดิ์ รัตนานุสนธิ์

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

เปลี่ยนภาษา