เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางปุณยนุช พงษ์สุชาติ

  ปลัดเทศบาล

 • นางนิธิรา สองเมือง

  รองปลัดเทศบาลสำนักปลัด

 • นางนิธิรา สองเมือง

  รองปลัดเทศบาล

 • นายอนุชา ห่อทรัพย์

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • นางสุภารัตน์ กุลโชติ

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นายนิยม คุ้มภัยรัญ

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 • นายนพดล หีมคง

  นักวิเคราะห์ ฯ

 • นางสาววัฒนี ล่องอิ่ม

  นักทรัพยากรบุคคล

 • น.ส.ธณชนกพรหมพรรษ สุวรรณกระจ่าง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายมงคล สุขแก้ว

  เจ้าพนักงานทะเบียน ฯ

 • นายอุปถัมถ์ อินทกาศ

  พนักงานดับเพลิง

กองคลัง

 • นางมยุรา นันทะไสย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวไลลา ยาประจันทร์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บ ฯ

 • นางสาวสุภา มู่เก็ม

  เจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายฉัตรชัย โปติบุตร

  นายช่างไฟฟ้า

 • นายประยูร แก้วนิตย์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายมนตรี ตั้งขิม

  ขับเครื่องจักรชนิดเบา

กองการศึกษาฯ

 • นายศิรพรชัย หนูนุ่น

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางดุษฎี บุญรักษ์

  ครู คศ.1

 • นางสาววรรณี หล๊ะหมูด

  นักวิชาการศึกษา

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวซารูณีย์ ตาเล๊ะ

  จพง.สาธารณสุขฯ

  080-037-5393

 • นายสมนึก น้อยทรงศ์

  ลูกจ้างประจำ

  087-294-2427

กองการประปา

 • นายเคี่ยม ใหม่เจริญ

  พนักงานผลิตน้ำประปา

0.02s. 0.75MB