ออนไลน์ 167 คน

เยี่ยมชม 42,151 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางปุณยนุช พงษ์สุชาติ

  ปลัดเทศบาล

 • นางนิธิรา สองเมือง

  รองปลัดเทศบาลสำนักปลัด

 • ว่าง

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • นายอนุชา ห่อทรัพย์

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นายนิยม คุ้มภัยรัญ

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 • นายนพดล หีมคง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาววัฒนี ล่องอิ่ม

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นักพัฒนาชุมชน

 • นายมงคล สุขแก้ว

  เจ้าพนักงานทะเบียน ฯ

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอุปถัมถ์ อินทกาศ

  พนักงานดับเพลิง

กองคลัง

 • นางมยุรา นันทะไสย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • นางสาวสุภา มู่เก็ม

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวไลลา ยาประจันทร์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 • นายฉัตรชัย โปติบุตร

  นายช่างไฟฟ้า

 • นายประยูร แก้วนิตย์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายมนตรี ตั้งขิม

  ขับเครื่องจักรชนิดเบา

กองการศึกษาฯ

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นายศิรพรชัย หนูนุ่น

  นักพัฒนาชุมชน

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 • ว่าง

  นักวิชาการศึกษา

 • นางดุษฎี บุญรักษ์

  ครู คศ.1

กองสาธารณสุขฯ

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

 • นางสาวซารูณีย์ ตาเล๊ะ

  จพง.สาธารณสุขฯ

  080-037-5393

 • นายสมนึก น้อยทรงศ์

  ลูกจ้างประจำ

  087-294-2427

 • ลูกจ้างทั่วไป

กองการประปาเปลี่ยนภาษา