ออนไลน์ 406 คน

เยี่ยมชม 42,354 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปี

11 มกราคม 2559 211 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  


แผนพัฒนาสามปี

 
ส่วนที่  1  

บทนำ

 

1.1    ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี   โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี  ดังนั้นแผนสามปีจึงมีลักษณะดังต่อไปนี้  

(1)  เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งๆจะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  และวิสัยทัศน์

(2)  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

(3)  เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน  เนื่องจากแผนพัฒนาสามปีมีลักษณะเป็นแผนที่มีความต่อเนื่อง  เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี    

 

1.2    วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

(1)  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

(2)  เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดังนั้น  โครงการที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในปีแรกจะต้องมีความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ

-  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ  รวมทั้งควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม  และผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

-  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรก  จะต้องมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ  และรายละเอียดในเรื่องเทคนิคพอสมควร  เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป 

 

1.3    ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  กำหนดไว้  7  ขั้นตอน  ดังนี้

ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดทำแผน

-  หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ความสำคัญ  และความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

-  หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ        

ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

          -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น  รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อำเภอ  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

          -  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อทบทวนและคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 

          -  เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  ให้พิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม  อะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก 

          ขั้นตอนที่  3  การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ

          โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาอาจมีจำนวนมากดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการดังนี้

          -  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา

          -  พิจารณานำโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี

          -   ให้พิจารณานำโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดำเนินการของชุมชนมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

          -  มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีอย่างเหมาะสม  โดยจะต้องคำนึงถึงงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ทรัพยากรการบริหาร โครงการที่สามารถดำเนินการเองได้เอง  โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  เป็นต้น

          ขั้นตอนที่  4  การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

          (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี  โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้

          ส่วนที่ 1  บทนำ

          ส่วนที่ 2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

          ส่วนที่ 4  ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปี

          ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

          ส่วนที่ 6  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

          (2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอแผนพัฒนาสามปีต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

          ขั้นตอนที่  5  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี

          โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีอาจแยกโครงการอย่างน้อย 3 ประเภท คือ

          (1)  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง

          (2)  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามที่มีระเบียบกฏหมายกำหนดไว้

          (3)  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

 

          ขั้นตอนที่  6  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

          (1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

          (2)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว   และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้   และติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 

1.4   ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบ  ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

**********************

เปลี่ยนภาษา