ออนไลน์ 478 คน

เยี่ยมชม 42,347 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม “ พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลนาประดู่เป็นเทศบาลตำบลนาประดู่

ที่ตั้งและอาณาเขต

ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตและเขตปกครองเทศบาลตำบลนาประดู่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ห่างจากอำเภอโคกโพธิ์ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดปัตตานีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 29 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 409 ( ถนนเพชรเกษม มีพื้นที่ประมาณ 4.325 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,703 ไร่ ประกอบด้วยหมู่ที่ 1 บางส่วน และหมู่ที่ 6 ของตำบลนาประดู่ และมีอาณาเขตดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือจด หมู่ที่ 7 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
ทิศใต้จด หมู่ที่ 1 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
ทิศตะวันออกจด หมู่ที่ 5 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
ทิศตะวันตกจด หมู่ที่ 2,3 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับลูกคลื่นเนินเขาเตี้ย โดยทางทิศเหนือจะเป็นลูกคลื่นเนินเขาค่อยๆลาดลงมาทางใต้ บริเวณชุมชนในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่ราบสูงบางพื้นที่ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบร้อนชื้น ในช่วงฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี


ลักษณะของดิน

เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีการใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูก ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ สวนมะพร้าว มีการใช้พื้นที่เพื่อการทำนา และการเลี้ยงสัตว์เป็นบางส่วน

การเกษตรกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่ทำสวนยางพารา มะพร้าว ทำนา และทำสวนผลไม้ โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณร้อยละ 80 ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือ ยางพารา ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ลองกอง ทุเรียน พืชที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร คือยางพารา โดยประชาชนนิยมจำหน่ายในรูปน้ำยางสด ให้กับพ่อค้าในท้องถิ่น


ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำ คลอง จำนวน 1 สาย ได้แก่ คลองบ้านนาประดู่ เทศบาลมีพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว เป็นเขตป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งน้ำที่ใช้รองรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่

การระบายน้ำเขตเทศบาลตำบลนาประดู่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมคิดเป็นร้อยละ 11 ของพื้นที่เป็นน้ำไหลหลากระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังสูงสุด 2 วัน ประมาณเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม


เขตการปกครอง

แบ่งออกเป็น 7 ชุมชน ณ. 1 มิถุนายน 2562

ชุมชน ชื่อชุมชน ผู้ปกครอง หมายเหตุ
1ชุมชนบ้านนาประดู่ นางวิภาวดี ประทีป ประธานชุมชน
2ชุมชนหน้าวัดนาประดู่ นางปราณี แก้วลายทอง ประธานชุมชน
3ชุมชนขาคีม นางจินตนา รัตนคำ ประธานชุมชน
4ชุมชนต้นเลียบ นายณัฐพงศ์ สุวรรณแพทย์ ประธานชุมชน
5ชุมชนตลาดนัดนาประดู่ นายโกเมศ จิตประวัติ ประธานชุมชน
6ชุมชนตลาดใหม่ นายสุไลมาน เจ๊ะเละ ประธานชุมชน
7ชุมชนโคกสูง นางสุจิตรา ศรีวิเชียร ประธานชุมชน

ที่มา : กองการศึกษา (งานพัฒนาชุมชน)


ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร : ที่มา (งานทะเบียนราษฎร) ณ. วันที่ 31 มีนาคม 2564

เปลี่ยนภาษา