ออนไลน์ 404 คน

เยี่ยมชม 42,168 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
คมนาคมขนส่ง : หน่วยเป็นกิโลเมตร (กองช่าง)

ทางรถยนต์ มีทางหลวงหมายเลข 409 ถนนเพชรเกษม เป็นถนนสายหลักที่ติดต่อกันได้ระหว่างเทศบาลตำบลนาประดู่กับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีและอำเภออื่นๆได้ในทุกพื้นที่ ส่วนถนนที่ใช้สัญจรไปมาในเขตเทศบาลมีทั้งถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุกลูกรัง ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก การจราจรมีสภาพคล่องตัวเนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนเมือง

ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟ 1 สถานี คือสถานีรถไฟนาประดู่โดยมีรถหยุดรับส่งผู้โดยสารเฉพาะขบวนรถท้องถิ่นและรถเร็ว ส่วนขบวนรถด่วนและขบวนรถด่วนพิเศษ ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสาร


ตารางเวลาเดินรถไฟ สถานีนาประดู่

ลำดับ เลขขบวนรถ ต้นทาง-ปลายทาง ประเภทรถถึงนาประดู่เวลา
1456 ยะลา – นครศรี ฯ ท้องถิ่น 07.07
2448 สุไหงโก-ลก – สุราษฎร์ธานี ท้องถิ่น 09.06
1456 ยะลา – นครศรี ฯ ท้องถิ่น 07.07
2448 สุไหงโก-ลก – สุราษฎร์ธานี ท้องถิ่น 09.06
3452 สุไหงโก-ลก – นครศรี ฯ ท้องถิ่น 11.56
4170 ยะลา – กรุงเทพ เร็ว 12.57
5172 สุไหงโก-ลก -กรุงเทพ เร็ว 13.52
6464 สุไหงโก-ลก – พัทลุง ท้องถิ่น 15.00
7171 กรุงเทพ – สุไหงโกลก เร็ว 08.19
8463 พัทลุง – สุไหงโก-ลก ท้องถิ่น 09.26
9169 กรุงเทพ – ยะลา เร็ว 10.58
10451 ชุมทางเขาชุมทอง – สุไหงโก-ลก ท้องถิ่น 11.54
11447 สุราษฏร์ธานี - สุไหงโกลก ท้องถิ่น 14.56
12455 ชุมทางเขาชุมทอง – ยะลา ท้องถิ่น 16.26

ที่มา : การรถไฟแห่งประเทศไทยโทรศัพท์

การใช้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมด หน่วยงานที่มีเครือข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรตำบลนาประดู่ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาประดู่ นอกจากนี้ยังมีระบบกระจายเสียงไร้สายของเทศบาลครบทุกชุมชนไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

มีที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่งการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมเกือบทั่วถึงทั้งเขตเทศบาลการประปา

เทศบาลตำบลนาประดู่เป็นผู้ดำเนินกิจการประปา โดยเป็นประปาแบบบาดาลใช้น้ำใต้ดินมาผลิตเป็นน้ำประปา มีครัวเรือนในเขตเทศบาลที่ขอใช้น้ำประปา จำนวน 1,350 ครัวเรือน

เปลี่ยนภาษา