เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมเกือบทั่วถึงทั้งเขตเทศบาลการประปา

เทศบาลตำบลนาประดู่เป็นผู้ดำเนินกิจการประปา โดยเป็นประปาแบบบาดาลใช้น้ำใต้ดินมาผลิตเป็นน้ำประปา มีครัวเรือนในเขตเทศบาลที่ขอใช้น้ำประปา จำนวน 1,350 ครัวเรือน
0.20s. 0.50MB